Visie

Ons opvoedingsproject 

In onze school streven we naar een geborgen sfeer voor de kinderen. Een kindvriendelijke aanpak, zowel in en buiten de klas, is van het grootste belang. Er wordt terdege rekening gehouden met de mogelijkheden en beperktheden van ieder kind. De vestiging in open natuur, aan de rand van de stad, met ruime mogelijkheden tot een open en eerlijk partnerschap tussen leerkrachten en ouders, is hierbij niet te verwaarlozen. Al deze elementen vormden de voedingsbodem voor een basisvertrouwen dat van fundamenteel belang is voor de ontwikkeling van onze kinderen.

De religieuze dimensie van het bestaan vormt de basis om een aantal fundamentele levenswaarden aan te reiken en tot leven te brengen. Eerbied voor zichzelf en anderen, milieuvriendelijkheid, solidariteit, trouw, vergevingsgezindheid en het geven van nieuwe kansen, voorrang voor de armen in de meest brede zin, aandacht voor de zwakken, verdraagzaamheid, gewetensvorming, dienstbaarheid, … zijn fundamenteel in de omgang tussen leerkrachten en leerlingen. Ze zijn aanwezig in elke opvoedingssituatie. Tijdens de godsdienstlessen krijgen deze levenswaarden ook een evangelische duiding in de persoon van Jezus Christus met eerbied voor andere levensbeschouwingen.

Van alle participanten verwachten we respect voor deze waarden, voor het geloofsaanbod en de gezamenlijke beleving ervan in onze schoolgemeenschap.

Kennis en vaardigheden worden niet los gezien van de snel evoluerende wereld waarin we nu leven. Daartoe is het leer- en opvoedingsproject erop gericht gezond kritisch denkende en handelende kinderen te vormen, die met een open blik op de wereld zelfstandig en in vrijheid, verantwoorde keuzes kunnen maken. Kinderen worden doorheen het les- en schoolgebeuren ook op weg gezet om het unieke van de eigen persoon te ontdekken.

De eindtermen van de overheid en het leerplankader van het katholiek onderwijs zijn de fundamenten waarop we het onderwijs in onze school bouwen, waarbij we ook maxomaal ruimte willen scheppen voor alle vormen van creatieve expressie en voor de geestelijke en lichamelijke ontplooiing van onze kinderen.

We gaan uit van het geloof in de verbeterbaarheid van mensen en situaties. Ook de leerkrachten scholen zich daarom regelmatig bij, zowel individueel als in groep. Afhankelijk van de financiële mogelijkheden worden de nodige investeringen aan handboeken en materialen gedaan om kwaliteitsonderwijs te geven. Wij achten het noodzakelijk als school samenwerking na te streven met alle participanten. We eerbiedigen de verantwoordelijkheid van iedereen die hierbij betrokken is maar we vragen ook aan alle participanten een loyale medewerking aan het opvoedingsproject van onze school tot algemeen welzijn van de kinderen.

Wat dat concreet betekent voor het onderwijs in de klas leest u in onze zorgvisie.