Zorg

Zorg in de basisschool

Meer dan 600 leerlingen bevolken onze basisschool en toch is niemand identiek. Want elke kleuter of leerling heeft z’n eigenheid en dat vraagt soms bijzondere zorg om tot leren te komen. En daar proberen we zo goed mogelijk aan tegemoet te komen. Een proces waar ieder lid van het team z’n rol in te spelen heeft …

Op Bekaf bieden we alle kinderen kansen om in een open en positieve sfeer hun talenten te ontdekken en te ontplooien. Door doelgericht en gedifferentieerd te werken binnen een rijke leeromgeving willen we hen brengen tot actief lerenSamen, in overleg, trachten we op een realistische manier een kindvriendelijk klimaat te scheppen zodat iedereen zich mag thuis voelen op Bekaf want … écht leren begint pas als je goed in je vel zit!

Zo luidt de zorgvisie van onze basisschool. Geen verzameling van holle frasen en hoogdravende begrippen, maar een samenvatting van meer dan een jaar van regelmatig vergaderen, intensief nadenken en overleggen met de hele personeelsgroep, met vakkennis en veel enthousiasme begeleid door de mensen van de pedagogische begeleidingsdienst Mechelen-Brussel.

Een gedragen visie dus, waarbij achter elk aspect eruit een concrete invulling schuilt, met gerichte acties op leerling-, klas- en schoolniveau. Die gedragenheid en dus dat ‘overtuigd zijn van’ is cruciaal. Want in heel het zorgverhaal ligt een kernrol weggelegd voor de klasleerkracht. Hij of zij verzorgt de eerstelijnshulp. Door o.a. het creëren van een veilig klasklimaat, het kiezen van de juiste werkvorm, het oog hebben voor valkuilen, het voorzien van gedifferentieerd oefenmateriaal en het van kortbij opvolgen van het leerproces van zijn of haar leerlingen kunnen immers veel (leer)problemen voorkomen worden. Het accent ligt dus op preventie, eerder dan op remediëring.

Een hele opgave dus, maar gelukkig kunnen onze klasleerkrachten beroep doen op de expertise en ondersteuning van een gedegen zorgteam. Dat team bestaat uit een voltijdse leerkracht voor de kleuterschool en 4 voor de lagere school. Het is een bewuste keuze om daar zo veel lestijden aan te spenderen en het feit dat zij de handen vol hebben duidt ook op het belang ervan. Het takenpakket van onze zorgcoördinatoren is dan ook heel divers want gericht op brede zorg op de 3 onderscheiden niveaus.

Op leerlingenniveau staan zij in voor de begeleiding van kinderen met specifieke zorgvragen. In kleine groepjes of soms zelfs individueel proberen ze hen terug aansluiting te laten vinden met de klasgroep. De acties op dit niveau proberen we echter zo veel mogelijk te beperken en zijn sowieso heel specifiek en gericht, gezien onze overtuiging dat in de meeste gevallen de klastitularis de aangewezen persoon is om individuele problemen samen met de leerling en ouders aan te pakken. Om de klastitularis optimaal bij te staan en te ondersteunen, zal het zorgteam eerder op klasniveau acties ondernemen. Extra leermaterialen aanreiken, mogelijkheden aanbieden tot differentiatie, samen met de titularis voor de klas staan, gesprekken met ouders regelen en begeleiden, enz.  Want de hulp en structuren die het zorgteam zo aanreikt, komt meerdere kinderen ten goede en betekent tegelijk voor de leerkracht een hele hulp en een behoorlijke tijdsbesparing. Op die manier worden ook leerlijnen en uniformiteit bewaakt en bewaard.

Wat ons meteen brengt bij de zorgacties op schoolniveau. Want het zorgteam zet samen met de directeur de pedagogische lijnen uit en ondersteunt de implementatie ervan in de hele school. Ze brengen ook nieuwe inzichten binnen, opgedaan in de vele nascholingen die gevolgd worden. Want bij de tijd blijven, aanpassen en vernieuwen waar en wanneer nodig en voeling houden met wat leeft en beweegt in de wereld van onze kinderen en hun naasten behoort evengoed tot de zorgwerking.

In heel het zorgverhaal is ook een belangrijke rol weggelegd voor de ouders. Want welke zorgacties we ook op poten zetten voor kinderen, ze hebben meestal pas echt kans op slagen als ze ook thuis kunnen doorgetrokken worden. Het is dan ook vanzelfsprekend dat we in veel gevallen effectief met hen gaan samen zitten bij het uitwerken van die acties.

Zo’n zorggesprekken met ouders worden heel vaak ook bijgewoond door externe hulpverleners. We denken daarbij in de eerste plaats aan onze vaste medewerkers van het CLB, maar ook ONW, logopedisten, kinesisten, enz. zijn regelmatig van de partij. Maar ook bij het uitwerken van zorgacties op klas- en schoolniveau is hun inbreng en expertise vaak van grote waarde. Zij waken mee over de aard, inhoud en doeltreffendheid van de hulp die we onze kinderen aanbieden.

Want daar draait het om: alle kinderen zoveel mogelijk kansen geven om tot écht leren te komen. En daarbij willen we niet in de valkuil trappen om altijd over hun hoofd bezig te zijn. Daarom winnen individuele gesprekken tussen leerkracht en kind ook steeds meer aan belang. Want alleen door oog en oor te hebben voor hun stem kunnen we komen tot de vertrouwensband die nodig is om tot dat leren te komen …