Samenstelling

Samenstelling schoolraad

In onze school is ook een schoolraad actief. De schoolraad bestaat uit 3 geledingen (oudergeleding, personeelsgeleding en lokale gemeenschap) met elk 3 leden, aangevuld met de directeur, een vertegenwoordiger van het schoolbestuur en een voorzitter. De voorzitter is extern.

De schoolraad heeft een aantal overlegbevoegdheden evenals een informatie- en communicatierecht ten opzichte van de school en omgekeerd. Zij wordt samengesteld voor een periode van vier jaar. De bevoegdheden van de schoolraad en de wijze waarop leden kunnen toetreden staat beschreven in het huishoudelijk reglement.

De concrete contactgegevens van de bestuursleden zijn beschikbaar op het secretariaat van de school of u kan contact opnemen met de voorzitter (zie contactpagina).