Inschrijven

 

Algemene regels bij het inschrijven

Bij de inschrijving van een leerling door één ouder, zal de school informeren naar de organisatie van het ouderlijk gezag, de gezinssamenstelling, de verblijfsregeling,… De school gaat echter uit van een vermoeden van instemming van de andere ouder indien zij niet op de hoogte is of wordt gebracht van een problematische situatie. Indien de school op de hoogte is van een (mogelijks) problematische thuissituatie, zal zij de toestemming van beide ouders vragen bij de inschrijving van het kind in de school.
 
Een inschrijving kan pas ingaan na instemming met het pedagogisch project en het schoolreglement. Bij een wijziging van het schoolreglement zal de school de ouders hierover informeren en geven de ouders opnieuw schriftelijk akkoord met het gewijzigde schoolreglement. Indien de ouders zich met de wijziging niet akkoord verklaren, dan wordt aan de inschrijving van het kind een einde gesteld op 31 augustus van het lopende schooljaar.

Inschrijven voor het lopende schooljaar

Een schoolverandering kan in principe eender wanneer tijdens het schooljaar. Mogen we vragen om dan vooraf even contact op te nemen met ons via secretariaat.basisschool@sjca.be of op het nummer 016 55 11 36. We maken dan een afspraak voor een bezoekje en een gesprek. Na dat gesprek kan er, zo u wenst, ingeschreven worden.

Inschrijven voor het volgende schooljaar

U mag uw kind ten vroegste inschrijven in het schooljaar dat voorafgaat aan het schooljaar waarin het 2,5 jaar wordt. Ook voor een schoolverandering op 1 september van een nieuw schooljaar schrijft u in tijdens het voorafgaande schooljaar. 

Inschrijvingsperiodes

Bij inschrijving van een leerling geldt voor alle Aarschotse basisscholen dezelfde inschrijvingsprocedure, zoals in onderling overleg overeengekomen in het LOP (Lokaal OnderhandelingsPlatform).
 
VOORLOPIGE INFO
 
Voor inschrijven voor schooljaar 2020-2021 (en daarna) zijn we van overheidswege verplicht om gebruik te maken van een digitaal inschrijvingsplatform. De periodes en afspraken die we daarbij zullen hanteren zijn deels opgelegd en deels te bepalen binnen het LOP. Dit moet echter nog gebeuren (de regeling is nog maar pas in voegen).
 
U mag in het najaar concrete info en data verwachten in deze rubriek, nadat we met alle Aarschotse basisscholen hebben samengezeten en de nodige afspraken en data hebben vastgelegd. We geven u al wel wat algemene info mee, zodat u al min of meer weet welke richting het uit zal gaan.
 
Vanaf maart 2020 kan u digitaal aanmelden voor inschrijving op een gemeenschappelijk platform. U kiest de school van uw voorkeur en geeft ook een aantal alternatieven in.
De eerste dagen van aanmelden zullen voorbehouden worden voor broers en zussen (of kinderen met eenzelfde woonplaats) en kinderen van personeelsleden, daarna kan iedereen aanmelden.
In april zullen de 'tickets' toegewezen worden. Daarbij zullen criteria zoals woonplaats bijvoorbeeld een rol spelen.
In mei kunnen de 'tickets' verzilverd worden. U kan dan inschrijven in de toegewezen school.
Vanaf juni kan er dan nog vrij ingeschreven worden.
 
Maximumcapaciteit
Het schoolbestuur dient van overheidswege een maximumcapaciteit in te stellen in de basisschool voor de aanvang van de inschrijvingsperiodes. Deze capaciteit is gebaseerd op de materiële, infrastructurele en pedagogische mogelijkheden van de school en is ingesteld per leeftijdsgroep / leerjaar. Elke overtallige leerling wordt geweigerd.
 
Instapklas (2,5-jarigen): 56 kleuters
Eerste kleuterklas (3-jarigen): 56 kleuters
Tweede kleuterklas (4-jarigen): 56 kleuters 
Derde kleuterklas (5-jarigen): 60 kleuters
Eerste leerjaar: 78 leerlingen
Tweede leerjaar: 81 leerlingen
Derde leerjaar: 84 leerlingen
Vierde leerjaar: 84 leerlingen
Vijfde leerjaar: 84 leerlingen
Zesde leerjaar: 112 leerlingen
 

Bijzondere zorgen

Leerlingen die beschikken over een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs worden door een school voor gewoon onderwijs onder ontbindende voorwaarde ingeschreven. Dit verslag maakt deel uit van de informatie die ouders bij een vraag tot inschrijving aan de school overmaken. Als na de inschrijving pas blijkt dat er een dergelijk verslag is, wordt de inschrijving automatisch omgezet in een inschrijving onder ontbindende voorwaarde.
Het ter beschikking stellen van het verslag door de ouders gaat samen met de verbintenis van de school tot het organiseren van overleg met de ouders, de klassenraad en het CLB over de aanpassingen die nodig zijn om de leerling mee te nemen in een gemeenschappelijk curriculum of om de leerling studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum.
Indien na het overleg de school de disproportionaliteit bevestigt van de aanpassingen die nodig zijn, wordt de inschrijving ontbonden op het moment dat deze leerling in een andere school is ingeschreven en uiterlijk 1 maand, vakantieperioden niet inbegrepen, na de kennisgeving van de bevestiging van de disproportionaliteit.
Wanneer tijdens de schoolloopbaan de nood aan aanpassingen voor een leerling wijzigt en de vastgestelde onderwijsbehoeften van die aard zijn dat voor de leerling een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs nodig is, organiseert de school een overleg met de klassenraad, de ouders en het CLB en beslist op basis daarvan en nadat het verslag werd afgeleverd, om de leerling op vraag van de ouders studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum of om de inschrijving van de leerling voor het daaropvolgende schooljaar te ontbinden.