Inschrijven

 

Algemene regels bij het inschrijven

Bij de inschrijving van een leerling door één ouder, zal de school informeren naar de organisatie van het ouderlijk gezag, de gezinssamenstelling, de verblijfsregeling,… De school gaat echter uit van een vermoeden van instemming van de andere ouder indien zij niet op de hoogte is of wordt gebracht van een problematische situatie. Indien de school op de hoogte is van een (mogelijks) problematische thuissituatie, zal zij de toestemming van beide ouders vragen bij de inschrijving van het kind in de school.
 
Een inschrijving kan pas ingaan na instemming met het pedagogisch project en het schoolreglement. Bij een wijziging van het schoolreglement zal de school de ouders hierover informeren en geven de ouders opnieuw schriftelijk akkoord met het gewijzigde schoolreglement. Indien de ouders zich met de wijziging niet akkoord verklaren, dan wordt aan de inschrijving van het kind een einde gesteld op 31 augustus van het lopende schooljaar.

Inschrijven voor het lopende schooljaar

Een schoolverandering kan in principe eender wanneer tijdens het schooljaar. Mogen we vragen om dan vooraf even contact op te nemen met ons via secretariaat.basisschool@sjca.be of op het nummer 016 55 11 36. We maken dan een afspraak voor een bezoekje en een gesprek. Na dat gesprek kan er, zo u wenst, ingeschreven worden.

Inschrijven voor het volgende schooljaar

U mag uw kind ten vroegste inschrijven in het schooljaar dat voorafgaat aan het schooljaar waarin het 2,5 jaar wordt. Ook voor een schoolverandering op 1 september van een nieuw schooljaar schrijft u in tijdens het voorafgaande schooljaar. 

Inschrijvingsperiodes

Bij inschrijving van een leerling gelden voor alle Aarschotse basisscholen dezelfde inschrijvingsperiodes, zoals in onderling overleg overeengekomen in het LOP (Lokaal OnderhandelingsPlatform). Er werden ook afspraken gemaakt rond de contigentering van indicator- en niet-indicatorleerlingen.
 
Eerste 10 schooldagen (minstens 14 kalenderdagen) van maart
Voorrangsperiode voor kinderen uit dezelfde leefeenheid van reeds ingeschreven leerlingen (broers, zussen, halfbroers en –zussen, kinderen met dezelfde hoofdverblijfplaats).
 
Eerstvolgende 2 schooldagen (11de en 12de schooldag) van maart
Voorrangsperiode voor kinderen van personeelsleden van de school.
 
Eerste 10 schooldagen (minstens 14 kalenderdagen) van april
Voorrangsperiode voor indicator- en niet-indicatorleerlingen. 
 
Indicatorleerlingen zijn leerlingen waarvoor 1 of meer van deze indicatoren gelden:
- Ouders behoren tot de trekkende bevolking
- Thuistaal andere dan het Nederlands
- Moeder niet in het bezit van een diploma secundair onderwijs
- Leerling leeft permanent of tijdelijk buiten het eigen gezin
- Gezin leeft van een vervangingsinkomen en/of ontvangt minstens 1 schooltoelage
Voor indicatorleerlingen wordt een contingent vrijgehouden van 22% van de beschikbare plaatsen. Voor niet-indicatorleerlingen wordt een contingent vrijgehouden van 78% van de beschikbare plaatsen. 
De inschrijving van leerlingen die zich aandienen nadat het contingent waartoe ze behoren bereikt is, wordt uitgesteld. Deze leerlingen worden chronologisch in het inschrijvingsregister als uitgesteld ingeschreven.
Als BEIDE contingenten bereikt zijn nog vóór het afsluiten van deze voorrangsperiode, dan wordt voor alle leerlingen die in het inschrijvingsregister vermeld staan als uitgesteld de inschrijving geweigerd. De uitgestelde inschrijving in het inschrijvingsregister wordt dan omgezet in een niet-gerealiseerde inschrijving. De leerlingen die zo niet ingeschreven kunnen worden én ook alle volgende leerlingen worden geweigerd en ontvangen een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving.
 
Vanaf de eerste schooldag van mei
Algemene inschrijvingsperiode zonder voorrangsregeling.
De uitgestelde inschrijvingen uit het ene contingent worden in overleg met de ouders en volgens de chronologie van het inschrijvingsregister omgezet in een effectieve inschrijving zolang er nog plaatsen beschikbaar zijn in het andere contingent. Ook nieuw aangemelde leerlingen kunnen nog gewoon inschrijven volgens chronologie.
Van zodra echter de maximumcapaciteit bereikt wordt, worden alle daaropvolgende leerlingen geweigerd en ontvangen ze een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving. De niet-gerealiseerde inschrijvingen worden als dusdanig ook chronologisch in het inschrijvingsregister genoteerd. Komen er nadien toch nog plaatsen vrij, kan de inschrijving alsnog gerealiseerd worden in overleg met de ouders en volgens de chronologie op het inschrijvingsregister tot de maximumcapaciteit opnieuw is bereikt. 
Het chronologisch inschrijvingsregister wordt gehandhaafd tot eind augustus voor de jongste kleuters en tot 5 oktober voor alle andere leerlingen.
 

Maximumcapaciteit

Het schoolbestuur dient van overheidswege een maximumcapaciteit in te stellen in de basisschool voor de aanvang van de inschrijvingsperiodes. Deze capaciteit is gebaseerd op de materiële, infrastructurele en pedagogische mogelijkheden van de school en is ingesteld per leeftijdsgroep / leerjaar. Elke overtallige leerling wordt geweigerd.
 
Instapklas (2,5-jarigen): 56 kleuters
Eerste kleuterklas (3-jarigen): 56 kleuters
Tweede kleuterklas (4-jarigen): 56 kleuters 
Derde kleuterklas (5-jarigen): 60 kleuters
Eerste leerjaar: 78 leerlingen
Tweede leerjaar: 81 leerlingen
Derde leerjaar: 84 leerlingen
Vierde leerjaar: 84 leerlingen
Vijfde leerjaar: 84 leerlingen
Zesde leerjaar: 112 leerlingen
 

Bijzondere zorgen

Leerlingen die beschikken over een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs worden door een school voor gewoon onderwijs onder ontbindende voorwaarde ingeschreven. Dit verslag maakt deel uit van de informatie die ouders bij een vraag tot inschrijving aan de school overmaken. Als na de inschrijving pas blijkt dat er een dergelijk verslag is, wordt de inschrijving automatisch omgezet in een inschrijving onder ontbindende voorwaarde.
Het ter beschikking stellen van het verslag door de ouders gaat samen met de verbintenis van de school tot het organiseren van overleg met de ouders, de klassenraad en het CLB over de aanpassingen die nodig zijn om de leerling mee te nemen in een gemeenschappelijk curriculum of om de leerling studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum.
Indien na het overleg de school de disproportionaliteit bevestigt van de aanpassingen die nodig zijn, wordt de inschrijving ontbonden op het moment dat deze leerling in een andere school is ingeschreven en uiterlijk 1 maand, vakantieperioden niet inbegrepen, na de kennisgeving van de bevestiging van de disproportionaliteit.
Wanneer tijdens de schoolloopbaan de nood aan aanpassingen voor een leerling wijzigt en de vastgestelde onderwijsbehoeften van die aard zijn dat voor de leerling een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs nodig is, organiseert de school een overleg met de klassenraad, de ouders en het CLB en beslist op basis daarvan en nadat het verslag werd afgeleverd, om de leerling op vraag van de ouders studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum of om de inschrijving van de leerling voor het daaropvolgende schooljaar te ontbinden.