Inschrijven

 

Algemene regels bij het inschrijven

Bij de inschrijving van een leerling door één ouder, zal de school informeren naar de organisatie van het ouderlijk gezag, de gezinssamenstelling, de verblijfsregeling,… De school gaat echter uit van een vermoeden van instemming van de andere ouder indien zij niet op de hoogte is of wordt gebracht van een problematische situatie. Indien de school op de hoogte is van een (mogelijks) problematische thuissituatie, zal zij de toestemming van beide ouders vragen bij de inschrijving van het kind in de school.
 
Een inschrijving kan pas ingaan na instemming met het pedagogisch project en het schoolreglement. Bij een wijziging van het schoolreglement zal de school de ouders hierover informeren en geven de ouders opnieuw schriftelijk akkoord met het gewijzigde schoolreglement. Indien de ouders zich met de wijziging niet akkoord verklaren, dan wordt aan de inschrijving van het kind een einde gesteld op 31 augustus van het lopende schooljaar.

Inschrijvingen

Wegens de veiligheidsvoorschriften i.v.m. corona mogen we geen fysieke inschrijvingen doen dit schooljaar. We kunnen wel individuele rondleidingen organiseren na schooltijd (na 16u00). Indien u wenst in te schrijven, bezorgen we u de documenten via mail of de post. U bezorgt ze ons dan ingevuld terug. Afspraken of meer info kan via : directie.basisschool@sjca.be – 016/55.11.34.

 

Maximumcapaciteit
Het schoolbestuur dient van overheidswege een maximumcapaciteit in te stellen in de basisschool voor de aanvang van de inschrijvingsperiodes. Deze capaciteit is gebaseerd op de materiële, infrastructurele en pedagogische mogelijkheden van de school en is ingesteld per leeftijdsgroep / leerjaar. Elke overtallige leerling wordt geweigerd.
 
Instapklas (2,5-jarigen): 56 kleuters
Eerste kleuterklas (3-jarigen): 56 kleuters
Tweede kleuterklas (4-jarigen): 56 kleuters 
Derde kleuterklas (5-jarigen): 60 kleuters
Eerste leerjaar: 78 leerlingen
Tweede leerjaar: 81 leerlingen
Derde leerjaar: 84 leerlingen
Vierde leerjaar: 84 leerlingen
Vijfde leerjaar: 84 leerlingen
Zesde leerjaar: 112 leerlingen
 

Bijzondere zorgen

Leerlingen die beschikken over een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs worden door een school voor gewoon onderwijs onder ontbindende voorwaarde ingeschreven. Dit verslag maakt deel uit van de informatie die ouders bij een vraag tot inschrijving aan de school overmaken. Als na de inschrijving pas blijkt dat er een dergelijk verslag is, wordt de inschrijving automatisch omgezet in een inschrijving onder ontbindende voorwaarde.
Het ter beschikking stellen van het verslag door de ouders gaat samen met de verbintenis van de school tot het organiseren van overleg met de ouders, de klassenraad en het CLB over de aanpassingen die nodig zijn om de leerling mee te nemen in een gemeenschappelijk curriculum of om de leerling studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum.
Indien na het overleg de school de disproportionaliteit bevestigt van de aanpassingen die nodig zijn, wordt de inschrijving ontbonden op het moment dat deze leerling in een andere school is ingeschreven en uiterlijk 1 maand, vakantieperioden niet inbegrepen, na de kennisgeving van de bevestiging van de disproportionaliteit.
Wanneer tijdens de schoolloopbaan de nood aan aanpassingen voor een leerling wijzigt en de vastgestelde onderwijsbehoeften van die aard zijn dat voor de leerling een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs nodig is, organiseert de school een overleg met de klassenraad, de ouders en het CLB en beslist op basis daarvan en nadat het verslag werd afgeleverd, om de leerling op vraag van de ouders studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum of om de inschrijving van de leerling voor het daaropvolgende schooljaar te ontbinden.