Basisschool Bekaf

Heden en verleden

Hoe het allemaal begon... Het Sint-Jozefscollege van Aarschot is een aartsbisschoppelijk college dat in 1876 werd opgericht midden in de toen heersende schoolstrijd. De school speelde van meet af aan een vooraanstaande rol in het sociale en culturele leven van Aarschot.

Heden en verleden

Het Sint-Jozefscollege van Aarschot is een aartsbisschoppelijk college dat in 1876 werd opgericht midden in de toen heersende schoolstrijd. De school speelde van meet af aan een vooraanstaande rol in het sociale en culturele leven van Aarschot.

De eerste directeur werd streekgenoot E.H. Jan Bols (1876-1884) uit Werchter. Zijn opvolger startte in 1885 met een lagere school, toen gekend als “voorbereidende afdeling”. Daaruit ontkiemde onze huidige basisschool in de Bekaflaan aan de Demer, ondertussen meer dan honderddertig jaar jong en brui­send van leven in een groene omgeving.

Het begon in 1962 heel schuchter op Bekaf met het bouwen van 8 prefabklassen voor de vijfde en zesde leerjaren lager onderwijs. Dat was het werk van verschillende onderwijzershanden gedurende de grote vakantie. In 1966 was het huidige reftergebouw klaar en konden ook de 1e en 2e graad op Bekaf terecht. De sporthal, gymzaal en conciërge­woning dateren van 1972. Vier jaar later kregen de vijfde en zesde leerjaren moderne en luchtige klaslokalen ter vervanging van de prefabs. In 1995 kwam er een modern paviljoen bij. Hierin werd eerst de 1e graad van de lagere school gehuisvest, maar op 1 september 1999 startten wij met een kleuterafdeling en werd onze school eindelijk een volwaardige basisschool. Het paviljoen werd vanaf dan het warme nest van onze kleuters.

In de jaren daarna nam het leerlingenaantal een grote vlucht, wat maakte dat we opnieuw onze toevlucht moesten zoeken tot containerklassen en dat meer dan 10 jaar lang. Maar sinds 2014 beschikt de basisschool over een bijkomend modern gebouw met 14 klassen. Het nieuwe gebouw, met zijn heldere lokalen en ruime gangen met grote ‘familietafels’ geeft kinderen de ruimte om zelfstandig of in groep te exploreren en aan de slag te gaan.

En ondertussen maken we ook werk van de buitenruimte, want de speelplaatsen van de basisschool zijn ongelooflijk belangrijke ontmoetings- en leerplaatsen voor ons jonge volkje. Ze leren er bijvoorbeeld van elkaar hoe ze op een respectvolle manier dienen om te gaan, maar evengoed oefenen ze er sportieve vaardigheden en komen ze in het groene kader speels in contact met de kracht en pracht van de natuur.

En zo leest de geschiedenis van het College en Bekaf als een verhaal van bouwen. Niet zozeer met mortel en stenen, maar bouwen aan het welbevinden van onze kinderen en het creëren van de meest ruime kansen voor hen. Want om hen is het allemaal te doen. Bekaf wil voor alle kinderen een warme leer- en leefplaats zijn waar ze zich thuis voelen en zich volop kunnen ontplooien in een veilige, aangename sfeer.

In 1985 erkende de Minister van Onderwijs onze lagere school als vernieuwings­school. Die titel koesteren we nog steeds. Onze leerkrachten bezinnen zich geregeld samen over wat ze doen, over hoe het beter kan, over wat we moeten uitdiepen. We willen onze algemene beleidslijnen, de materiële uitrusting, nieuwe projecten, onze samenwerking met elkaar, ... bewuster afstemmen op de ontwikkeling van ieder kind in de samenleving van nu.

In dat kader werd vanaf 1 september 2003 ook De Parel opgericht, de Scholengemeenschap van het Vrij Basisonderwijs Aarschot-Betekom-Houwaart.

Dat samenwerkingsverband moet op lokaal vlak een hefboom zijn voor meer draagkracht en deskundigheid. Want samen weet je meer dan alleen. En de energie die vroeger ging naar het elkaar de loef afsteken, investeren we nu in het op een hoger plan brengen van het onderwijs in elk van onze scholen in en rond Aarschot.

En met dat laatste in gedachten werd ook de scholengroep ARCADIA opgericht, waarin 9 basisscholen en 4 secundaire scholen uit de regio zich verenigen binnen 1 bestuurlijke VZW. Binnen Arcadia willen we bestuurlijke, administratieve en organisatorische taken samenbrengen en efficiënter aanpakken om zo meer tijd en ruimte te creëren voor het pedagogische en didactische luik binnen elke school. Daarbij beschouwen we de pedagogische eigenheid van elke afzonderlijke school als hoogste goed. Geen eenheidsworst dus, maar versterkend en complemantair werken, zodat we elk kind een eigen stekje en een passend aanbod kunnen bieden.

Augustus 2022: In de kleuterschool wordt er opnieuw gebouwd. 3 aaneensluitende klassen voor de 3de kleuterklassers. De doorgaan tussen de klassen vergemakkelijkt het klasoverschrijdend samenwerken. De lokalen worden voorzien van grote raampartijen en halen het licht zo naar binnen. Door de ramen is er een doorkijk naar de lagere school. De kleuters van K3 kunnen al eens kijken hoe het er in de lagere school aan toe gaat. Tegelijkertijd voorzien we in een nieuwe sanitaire blok voor de kleuters.

En zo blijft onze basisschool, elke dag opnieuw, verder bouwen aan haar onderwijsopdracht.