Basisschool Bekaf

Onze visie

In onze school werken we aan de schooleigen Christelijke identiteit, een geïntegreerd onderwijsinhoudelijk aanbod, een stimulerend opvoedingsklimaat en een doeltreffende aanpak.

Onze visie

Een school met een eigen gezicht

Werken aan de schooleigen Christelijke identiteit

Vanuit de religieuze dimensie van het bestaan en geïnspireerd door onze patroon Sint-Jozef willen we een aantal fundamentele levenswaarden aanreiken en tot leven brengen.
Respect voor zichzelf en anderen, solidariteit, dankbaarheid, trouw, vergevingsgezindheid, zorg voor hen die het met minder moeten stellen, verdraagzaamheid, dienstbaarheid, oog voor onze wondere wereld … zijn aanwezig in elke opvoedingssituatie, van het één op één - gesprek tussen leerling en leerkracht tot de gezamenlijke vieringen met de hele school. Tijdens de godsdienstlessen krijgen deze levenswaarden ook een evangelische duiding, met eerbied en interesse voor andere levensbeschouwingen die ons omringen.
Van alle participanten verwachten we dan ook respect voor deze waarden, voor het geloofsaanbod en de gezamenlijke beleving ervan in onze schoolgemeenschap.

Samenhang in wat we doen

Werken aan een geïntegreerd onderwijsinhoudelijk aanbod

De eindtermen van de overheid en het leerplankader ZILL van het katholiek onderwijs vormen het fundament van het onderwijsaanbod in onze school. Daarbij zien we dit pakket van beoogde kennis, vaardigheden, competenties en attitudes niet als op zichzelf staande doelen, maar trachten we ze met elkaar te verweven, net zoals dat ook in het dagelijkse leven het geval is. Door ons aanbod zo vorm te geven mikken we op de harmonische ontwikkeling van het héle kind, lichaam en geest, in een evenwichtige relatie tot de wereld waarin het leeft, met speciale aandacht en waardering voor kunst en cultuur en voor het mooie dat ons omringt.

Ons leer- en opvoedingsproject is erop gericht positief-kritisch denkende en handelende kinderen te vormen die weerbaar en met een open blik op de wereld zelfstandig en in vrijheidverantwoordelijkheid durven opnemen en weloverwogen keuzes kunnen maken die bijdragen tot een betere toekomst voor allen.

Als school hebben we oog voor de steeds evoluerende maatschappij en de uitdagingen die dat met zich meebrengt. We volgen daarom ook zorgvuldig de onderwijsvernieuwingen op, beducht voor de ‘mode van de dag’ maar ontvankelijk voor verrijking van en integratie met het bestaande en beproefde.

Uitdagend en doelgericht

Werken aan een stimulerend opvoedingsklimaat & een doeltreffende aanpak

We gaan uit van het geloof in de verbeterbaarheid van mensen en situaties, maar beseffen dat dit maar kan slagen als daar een veilig en positief klimaat toe wordt gecreëerd. Daarom hechten we evenveel belang aan mogen experimenteren en falen als aan het stapsgewijs doorlopen van een beproefd en uitgestippeld leertraject, want beide brengen een kind tot ontwikkeling. Daarom bieden we ook ruimte voor persoonlijk initiatief van elke unieke leerling en leerkracht om zo hun krachten en talenten ten volle te ontplooien en benutten. Daarom kiezen we voor werkelijkheidsnabij onderwijs en betekenisvol leren, waarbij we de ons gegeven middelen naar best vermogen benutten om onze kinderen ten volle te ondersteunen en uit te dagen tot interactie en het nastreven van nieuwe doelen voor zichzelf.

Opvoedingsproject